За нас

Проект „Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст“ се изпълнява по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж - BG05M9OP001-4.001“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е създаване на условия и предпоставки за идентифициране, иницииране и реализиране на ефективни и устойчиви мерки за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст чрез проучване, прототипиране и внедряване на социални иновации, подпомагащи намирането на заетост и повишаване на знанията и компетенциите им за успешна реализация на пазара на труда.

Бенефициент:
Фондация „Кладара“ - България
Партньор:
E-seniors - Франция